FBS
Naskah Petingan Naskah Anyar Pangarang
Ai Titi
Ku Eni Setiani
Piisukaneun lebaran, pasosoré. Sora dulag patémbalan ti unggal masigit. Bi Onah hulang-huleng di tengah imahna. Selengseng, kaambeu pasakan ti dapur tatanggana. "Ai...! Hampura Ema. Lamun aya kénéh Bapa manéh, kabeuli kéréwédan-kéréwédan waé mah!" gumarendeng. Kulutrak, panto imah aya nu muka. Gentak dirérét. "Ma, cuang ngadamel kupat!" Ai Titi budakna Bi Onah ngajingjing cangkang kupat. "Heug, cuang isikan heula béasna!" témbal Bi Onah. "Ku abdi wé ngisikan mah, Ema ka masjid, nitip kanggé zakat Fitrah!" ceuk Ai Titi. "Ti mana duitna? Béas gé ngan aya saléter!" ceuk Bi Onah. "Sakedap nya, Ma!" Ai Titi ngaléos ka kamarna. Teu lila geus nyampeurkeun deui. "Tah, Ma...!" Ai Titi ngénéngkeun céngcéléngan hahayaman. Pro...! Dipeupeuskeun. Duit pabalatak dina samak. "Cuang beulikeun baju Ai wé, nya? Améh isukan ginding!" ceuk Bi Onah bari ngumpulkeun duit. "Ih, ari Ema. Wajib mana, mésér acuk lebaran atanapi mayar zakat Fitrah?" témbal Ai Titi, sorot panonna katumbirian.
16 Juli 2014 19:54:12
Handapeun Hujan
Ku EMI MARYAMI
Gebeg. Leungeunna nu keur anteng nulis aya nu metot. Sakelasna nu récét nungguan root hujan ayeuna jiga gaang katincak. “Naon?” Marni nyureng. Holis pageuh teu ngalésotkeun ranggeumanana, paadu teuteup sakedapan méméh Marni dibetot kaluar ti kelas ka tengah lapang ka handapeun hujan teu maliré Marni nu peperejelan hayang leupas. “Ih, ari Holis ku naon? Jiga nu kasurupan!” Marni gogorowokan ngéléhkeun séor angin jeung hujan tapi teu walakaya jang ngaleupaskeun dirina. Ranggeuman Holis jadi kana dua leungeunna. “Marni!” pokna patarik-tarik jeung hujan. Marni kerung. Uleng. “Percaya teu? Holis bisa ngeureunkeun ieu hujan?” neuteup langsung ka jero mata Marni nu wening. Lalaunan, ranggeumanana leupas. Ranggah ka langit, “Hujaaannn! Heup! Eureun!”. Marni nu jibrug ngabigeu teu kiceup-kiceup neuteup Holis. “Hujaaannn! Pliiisss! Eureun heula ayeuna sangkan Marni percaya yén Holis bogoh ka Marni!” gorowokna tarik naker. Babaturan hareupeun kelasna surak. Marni nu ngajenghok gogodeg tuluy napelkeun curukna semu médéng kana taarna sorangan méméh lumpat.
16 Juli 2014 08:06:01
Hiji Beurang Di Mumunggang
Ku Nana Sukmana
SOR, duwegan kalapa héjo. Gula kawung meunang ngurud ‘na kararas. Regot diinum. Caina karasa meueut. Kawas imut anjeun. Nyaksrak kana saban ringkel urat. Nyieuhkeun sésa halabhab. Sabada saparat beurang ngawelah lemah. “Kadé ulah capé teuing, apan hanca pajengeun sakitu upluk-aplakna.” Sora anjeun, lirih. Tungtung karémbong ngusap késang dina tarang kuring. Seungit pucuk entéh. Sakilat ramo anjeun diranggeum. Diantelkeun kana pipi. “Keusrak, nya, Kang? Tos séép ku sasanggaleun.” Héhérang soca seuseukeut panah. Niruk mamaras. Kuring gideug bari imut. Keur Akang mah salempay sutra, Geulis. Ramo gawé, ramo rancagé, ramo nu angger mépéndé. Di landeuh, walungan patingarileu. Caina palid ka hilir. Tuturubun lebah curug, antaré ‘na lebah leuwi. Tapi tara kadéngé rumahuh sanajan kudu ngaluncatan batu, nyorang sédong. Kawas anjeun. Tara ngangluh sanajan nyorang tanjakan. Tara humandeuar mangsa nyosoh heucak. Bangbaluh teu weléh dibungkus imut. Padahal Akang hoyong nguping renghik anjeun. “Ngangluh moal mecatkeun huut tina gabahna, Kang.” Reup peureum. Dunya mabra.** (14-07-2014)
15 Juli 2014 23:47:06
Serimpi
Ku Nena Cunara
Gebrug. Tipaparétot kaluar. Buuk cepakna awut-awutan. Baju ngaléléké. Nyoléndang kantong, ngagigiwing sapatu téplék sabeulah. Can kaburu dipaké. Garudas-garidus. “Dasar lebokeun tétélo. Teu nyaho wayah. Bangké! Babi!” Kutuk gendeng. Matapoé muncereng, teu ngiceup naranjangan awakna. Ngungkug muru setopan beus. Clak, naék jalur limalas. “Alun-alun, kiri!” Tuturubun ngajugjug pangreureuhan maneuh. Tempat nengtremkeun atina, mun pareng rungsing ngabarungsinang. Ndalem Musikanan. Gék, handapeun iuh-iuh caringin. “Raimu kusut buanget. Gégéran menéh, karo bapa sambungmu, po?” Haré-haré. Kusiwel. Pelenyun. “Ora éntuk ngroko nengkéné, Pi! Ngajéni sing poso.” “Saiki, ora ono ngajén-ngajénan. Ononé, jegal-jegalan. Karo, sikut-sikutan!” “Bocah uédan. Dikandhani, ngéyél!” Mbah Giyem, ngagebés, ngosom. Sisigna nyuhid. Gending Sabrangan, laju gending Ladrang, ngungkung, ngawirahma. Koréjat! Tina sarigsig beusi, paneuteupna museur. Cipta, karsa, raga, rasa, milu ngacacang. Ngaréngkénék. Nyerimpi! Titik pancer madhab papat, disaba ku bentik leungeun katut keleter ramo-ramona. “Serimpi Babul Layar”, ngajaul ka alakpaul. Na tungtung impi. Aya kakangen mokaha ngagalura. Nganti balébat. Susuganan ngolébat. Liwat!
15 Juli 2014 14:31:33
Do'a Jeung Kasono
Ku Yana Suryana
"Ema, Ujang mios, Ujang seja ngadu nasib di nagri deungeun. Hampura Ujang, Ema." Bareng jeung cipanon, tarang si Ujang nu lir téja mentrangan nyuuh kana lahunan indungna. "Bral Sujang, Ema nu sakuduna ménta dihampura. Hidep kudu nandangan panghina batur, alatan hirup urang nu batan sakieu. Ngan ukur do'a bekel ti Ema. Tong hariwang Sujang, sanajan kaayaan awak sabeulah, umur geus cueut ka hareup, Ema masih bisa nyambung poé." Indungna bari ngusapan sirah si Ujang. "Ema, lamun seug Lebaran ayeuna Ujang teu mulang, lain harti teu bakti ka anu jadi indung, tapi Ujang teu sudi ngambeu bau sungut jalma nu teu weléh ngajejeléh. Ema, lamun seug Ujang ngumbara salawasna, dina éta miliaran kilométer, aya Ujang keur galungan, bégalan pati jeung kahirupan. Ema ogé tong hariwang, Ujang bakal meunang, sabab pakarang Ujang do'a jeung kasono Ema".
14 Juli 2014 12:03:26
Antara Solo-Tasikmalaya
Ku Erwin Wahyudi
Ditakdirkeun tepung deui 'na ieu karéta. Batin teu eureun sukuran ka Pangéran, sabot nyérangkeun pamandangan di luareun jandéla. Ngan, sakapeung panon jeung ceuli téh asa diturihan hinis. Peurih kabina-bina, nempo manéhna uplek jeung nu di gigireunana. Uyuhan daék ngarangkep jeung aki-aki, ih! Euweuh pupurieunana. Kasép kénéh aing! Kuliah Subuh ka masjid agung, caritana mah. Sangkan euweuh nu curigaeun, kopéah dipakékeun kana sirahna. Duh, bagjana. Leumpang pagégéyé 'na jero hiji sarung. Galécok, bari meusmeus mongpokan ceuli séwang-séwang, bati katingker ku dor-darna mercon. Jalan HZ Mustofa nu jadi saksi. Éndahna cinta jaman sakola. Lamunan kagareuwahkeun, basa éta aki-aki perlénté turun di setatsion Gombong. "Ngalamun, nya?" cenah, ditéma ku nyodaqohkeun imutna nu ngirut. Atoh. Reuwas. Hémeng. Pagalo jadi hiji. "Saha nu nembé?" cekéng, bari jajantung mah anteng tatalu. Teu ngajawab, kalah ngangkat taktakna dibarung ngadilak. Gunung és bitu. Uplek. Nyambung-nýambungkeun lalakon lawas. Kembang sataman laligar deui, tutas ngadéngé iber pikabungaheun. Anyar pipirakan, cenah.
13 Juli 2014 21:25:07
Arransemen Anjeun Jeung Kuring
Ku Iwan Hanjuang
Ngimeutan partitur aransemén anjeun nu anyar pisan. Introduksina jumarigjeug léléngkah halu. Aya ciri notasi panggeuing ulah dirumpak, ngarandeg, manjangkeun, mondokan, atawa ngajeten teu ingkah di dinya. Kalan-kalan ucad-aced siga staccato atawa permata kumaha kahayang. Aya wates bar demi bar kahirupan anu kudu disorang tésis ketukan kahiji atawa arsis ketukan kadua. Da Capo atawa mulang deui ka pangbalikan. “Ieu konci F mayor tujuh min lima,” ceuk anjeun ngaharéwos. Aya rasa dumeling kakeueung kalalar sora gembrung hitarna. Tétéla mayor jeung minor hésé ngabédakeun. Lir kelir bodas jeung hideung jadi kulawu. Introduksi, réalistis, interlude campuh pagalo jeung émosi. Antukna hirup kumaha béhna wé, rék aransemén komposisi anyar atawa balik deui ka anu heubeul. Teu langkung anjeun.
13 Juli 2014 19:23:04
Nyungsi Pasini*
Ku Ed Jenura
Panungtungan panggih poé harita, panonpoé soré, konéng, nyimbutan kulitna. Hiuk angin lumengis ngésétan jalugjug kanari, ditéma ku gaik sora anjing tatanggana, bangun nu nyeri. Basa manéhna ngagerendengkeun pamit rék indit deui, dina TV aya warta geter lini nu cenah ngampulkeun Samudera Hindia, bareng jeung beledug sora bom di puseur pasar Syria Timur. Kuring teu nembal, harita, kalah pangangguran nanyakeun dimana manéhna ngarasa mibanda sarakan. “Di dieu,” témbalna yakin, “Lemah sono pagalentor, pangupukan gandrung. Mun manéh daék nungguan…” Teu kebat. Harita mah teu ieuh hariwang, wangkongan dipéngkolkeun ka Inggris nu keur tatan-tatan nyanghareupan Italia, debat Caprés, laju lengis angin éta deui, nyalin caang jadi poék. Salin caang. Salin poék. Salin caang deui… Ayeuna ngajanteng hareupeun pantona. Taya gaik anjing. Taya angin. Ukur patalimarga nu nyebrut muru buka, léléwa bangun mupuas nu lénglé nyénglédkeun haté. Ting tong! Ting tong! “Séééémm…!” Pantona nulak. *) tina judul kawih yasana Ubun Kubarsyah R.
11 Juli 2014 11:39:24
Lagu Lawas
Ku Deden Abdul Aziz
"Yur, sayur, sayuuurrr..." Geus tilu balénan tukang sayur ngaliwat ka hareupeun imah Ceu Nina, randa ngora hadé rupa. Reg. Rét kana panto nu nutup. Ceu Nina teu jebul-jebul. Ceu Nina nu sok digelung jangkung, didaster ngalangkang. Lagu Good Times ti Edde Brickell and The New Bohemians nyulusup tina jandéla kamar Ceu Nina. Tukang sayur nu teu weléh galécok adu tawar. Tukang sayur nu mindeng maling rérét. "Ieu peuteuy sabaraha?" ceuk Ceu Nina. "Peuteuy lima rébu sapapan, peuteuy, peuteuuuyyy..." walon tukang sayur. "Ieu haté sabaraha?" Ceu Nina tatanya bari pepeta. "Haté hayam juhrébu saparapat, haté, hatééé..." Tapi ayeuna panto imah Ceu Nina angger nutup. Ceu Nina angger teu jebul-jebul. Tapi lagu Good Times angger nyulusup tina jandéla kamar Ceu Nina. Tukang sayur ninggalkeun rérét dina panto. Tukang sayur ngadorong deui roda sayurna ngaliwat ka hareupeun imah Ceu Nina. Ngaliwat ka hareupeun kuring nu keur nyérangkeun ti peuntaseun. "Yu, ya, yuuu..." cenah.
11 Juli 2014 06:14:45
Haratis
Ku Herdi Pamungkas
Tajil Gratis. Kitu cék tulisan dina papan salasawios rumah makan. Nyéh si Nini imut. “Kabeneran,” gerendengna. Ngong magrib deker ngilu tajil. Kitu jeung kitu. Cacap sabulan. Dina poé pamungkas pelayan megat. “Tilu ratus rébueun, Ni,” cénah. “Jih, lain haratis?” kerung. “Haratis sotéh lamun ditambahan ku barang beuli menu lianna!” omongna heuras. Si Nini kawas bueuk meunang mabuk. “Bayar!” ngageubigkeun taktakna. “Daék dibui?” nyingsieunan. Nging si Nini ceurik. Nu keur dalahar ukur patingrarérét. Tuluy patingkalieus. Miceun beungeut. Patingkeleweng. Aya nu dilelepkeun kana dompét, saku calana, ka jero kolor, handapeun piring, rok kabohna, jeung aya ogé nu ngalungkeun ka buruan. Plak-pluk. Aya nu jebéng, mésem, nyengir, jebi, jamedud, baeud, jeung sajabana. Ku tukang sasapu dirawu. Sup kana palastik wadah runtah. Gur diduruk. Isukna ribut, boh warga, boh media, ngabéjakeun loba jalma nu kaleungitan beungeut.
10 Juli 2014 22:14:06
Naskah sateuacanna