FBS
Naskah Petingan Naskah Anyar Pangarang
Tamaha
Ku Eni Setiani
Peuting mingkin jempling. Di tengah imah, manéhna geus dirariung. Rét kana biwirna nu semu geunteul, ngunyem. "Kang, nyaah ka abdi?" pokna. Laju ngarénghap jero, jero pisan. Sanggeus kuring unggeuk, gelenyuna meunggaskeun harepan. "Geura damang!" cekéng. Ragamang rémana nyasar leungeun kuring. Tel, ditunda lebah jajantung nu ketugna ngendoran. "Upami keukeuh badé nikah deui, abdi rido. Titip barudak sareng," diselang ngarénghap. Cipanonna ngalémbéréh. Haté kuring jadi guligah. Nu itu kumaha, ka nu ieu jadi watir lamun kudu didua. Tamaha ku polah sorangan, ngalayanan awéwé séjén, antukna kudu tanggung jawab jadi bapa pikeun nu dikandungna. "Omat, léngkahan mayit abdi!" pokna deui, méh waé teu kadéngé. Laju kunyam-kunyem. Belenyéh imut. Cekleuk, les. Sanggeus tujuhna, rasa guligah tambah rosa. Nu keur kakandungan nagih jangji, ari haté bet inget waé kana imut pamajikan, imut nu mawa kapeurih.***
23 Méi 2015 19:08:19
Emih Sepésial
Ku Dwi Sophia Anggiani
Balik sakola, panas kacida. Leumpang mipir galengan, bari heureuy jeung babaturan. Nepi ka imah, panto nu ngan diselotkeun ti luar, diganjel awi leutik, dibuka. Ema can balik, buburuh nyeuseuh di teun Haji Umar. Imah panggung, rada anggang jeung tatangga. Teu hariwang ku eusi imah masing teu dikonci ogé, da euweuh barang alus ieuh. Golédag na tepas. Niis sakeudeng. Kurubuk...cacing na beuteung ngagentraan ménta jatah. Léos ka pawon, aya emih sabungkus, tina berekat hajat Wa Ali kamari. Sangu tiis, satengah boboko leutik. Néangan duit na palang dada, sugan cukup jang meuli endog hiji waé mah. Ngumpulkeun saratus, limaratus. Aya...! Sarébuduaratus. Alhamdulillah. Lumpat ka warung, meuli endog. Sumanget ngasakan emih. Metik céngék tilu siki di buruan. Bru, kabéh bahan jeung bungbu diabuskeun kana panci eusi cai ngagolak. Krekk, endog diketrukkeun kana sisi panci, dibuka...bus kana emih. Selengseng...hoeekk...! Bau endog buruk, nyegak.
23 Méi 2015 12:03:37
Rosbeureum Di Penclut Pasir
Ku Rizky Chandra
Aya kahariwang dina teuteupna, basa kuring mimiti nyontangan tujuh warna katumbiri, disimpen dina wadah na tanggeuyan. “Yakin?” Unggeuk. Bray, halimun panutupan penclut pasir bulistir nyingray. Meureudeuy. Éndah pisan. Ah.. Boa lain hiji, tapi pirang-pirang nu sarua hayang nyicingan penclutna? Ieu meureun pangjugjugan saban lalaki normal téh. Gideug, miceun sawangan teu puguh. Rénghap, tuluy peureum. “Hèy, énggalkeun! Ros beureum, nya.” Seuri. Roko sabuku deui, dikenyot jero. Ngumpulkeun wawanèn saacan jadi calacah nu milu minuhan asbak. Saulas bodas, disusul warna lianna, meulah léngkob pangwates dua penclut sakembaran, tuluy nanjak mapayan mumunggangna. “Mmh...!” Sarérèt, ngègél biwirna sorangan. Euh... Awak ngahaneutan. Hégak marengan kèsang renung dina tarang. Mopohokeun detikan jam, teu mirosèa tinggelendrung pangharêwos nitah teuleum na galura nu geus motah. Cleb, sagagang kembang rosbeureum mangkak ligar dipenclutna. “Ouw... So biutipul!” Dungdak-déngdék hareupeun eunteung satangtung. Kuring nyangsaya, dina sofa. Kuas leutik jeung paletna pageuh dina cepengan. Basa girimis ngepris saluareun studio Art Of Bodypainting.
23 Méi 2015 11:11:29
Hareupeun Eunteung
Ku Sri Paudwal
Hareupeun eunteung. Gulak-gileuk. Juba-jebi. Biwir dimonyong-monyongkeun. Kalah beuki rajét. Kasasaak. Raga béak dihina deungeun. Panon dibolototkeun laju disipitkeun. Angger teu ngarobah kaayaan. Uleng. Ngahuleung hareupeun eunteung. "Na siah! Loba kamonésan teuing hirup téh. Moal payu awak modél sia mah." sora dunungan bari jeung nulak cangkéng sagala. Curukna bentik balas tutunjuk. Biwirna leuwih dowér batan kuring. Bacéprot béak beresih ngahina diri. Rumasa taya pakem. Hareupeun eunteung nungtutan ilang kelir nu dianti. "Rék naon. Manéh ka kota?" halon ema bari ngeclakkeun cimata. "Hayang boga kelir. Ma." cekeng bari indit ninggalkeun kahariwang keur kolot. Hareupeun eunteung ngagebleg hideung. Taya kelir nu séjénna.
23 Méi 2015 09:39:02
Bedo
Ku Daniel Rans
"Anying téh! Mun lain aing jadi patalukanna mah, teu hayang teuing mantuan! Jaba meni ditargét, kudu anggeus sapeuting jeput. Réngsé méméh subuh! Jadoool téh!" Demit kukulutus. Mararukusunu. "Hayoh! Saanggeusna wéh! Ulah teuing dipikiran lah! Kuma bréhna waé" baturna ngalelemu. Bari ningali ti jauhna, ka jajaka nu keur tonggoy ngadekul, mapasan kai golondongan. "Jalma édan! Bogoh ka indung! Moal gé jamuga, satéh!" Demit keuheul. Peuting terus laju. Teu karasa wanci geus ngagayuh subuh. Sora hayam réang kongkorongok. Jajaka rumahuh. Parahu nu méh deuk anggeus ditalapung. Ngapung. Ragragna nangkuban. Demit surak euyah-euyahan. Asa leupas tina jajahan. "Nuhun gusti, Anjeun tos ngabulkeun dunga abdi" Sang Putri ngucap sukur. Marahmay.
22 Méi 2015 21:34:38
Selaasih
Ku Asp Komara
"Gugah, A...jumaahan..." haréwosna ngagéréan ceuli. Beuki betah wé peupeureuman téh.Ngagurinjal sotéh sanggeus karasa aya nu ngajeletot kana cangkéng. Leng. Sakedapan. Botol inuman nu ngajaranteng luhureun méja, ray-rayan beuki katara. Rék ngarongkong nu eusian kénéh, leungeun kalah ditepak. Hiliwir, seungit cikopi. Bréh, imut nu nyari. "Mun susu mah...," cekéng bari jumarigjeug muru kamar mandi. Sora nu ngaji dina kasét ti tebéh kalér kapireng ngadedengér. Ceuli mimiti kahaneutan deui. Réngsé beberesih, karérét aya nu nyampay dina korsi. Sipon kayas sahéab. Manéhna kawas nu surti. Kojéngkang ngadeukeutan. "Tadi énjing ngiringan pangaosan heula," pokna. Ieu biwir lir disosi. Gebrug. Panto imah geuwat dipeundeutkeun deui. Panon ngeureunceum nengetan kaayaan sabudereun. Nyaan tiiseun ari beurang mah. Euweuh gembréng euweuh ronggéng. Suwung tepak towong dilak. Teu nyésa seungit-seungitna acan. Warung inuman nu ngajajar, baruni naker nyumputkeun tagog. Rét, kana témbok imah pamiangan. Pondok Selaasih. Sajeroning leumpang, sirah eueuleugeugan. Néangan suhunan masjid nu weléh henteu némbongan.
22 Méi 2015 19:22:00
Ngadon Paséa Di Jalan
Ku Abdul Haris
Cicin jeung Diran paséa. "Moal tumpak munding itu, pelak puring dihakanan. Ulah tudang-tuding kitu, budak kuring kaisinan." waléh kalayan galéhgéh. "Diran rengeukeun ku manéh! Mun enya pulina ketan, kincaan maké mendoan. Mun enya teu 'culamétan', geuningan cacamuilan..?" popolotot jubras-jebris. Tatanggahan nulak cangkéng. "Astaghfirullohaladzim...! Jang Engkos ka Cijaura, Si Néng Umah ka Kawali. Sanaos abdi sangsara, ciréng waé mah kabeuli," paromanna ngembang wéra. Sabari ngusap dadana. "Kadongdong cengkir jeung pala, dalima teu kaagéhan. Halah tong mungkir sagala, dasar mah teu aruyahan." keukeuh teu bisa narima. "Alhamdulillah katampi, pangjejeléh ti salira; Cumi-cumi ti Pa Burhan, oséng kangkung ti Dén Tutu. Lamun kami teu uyahan, salira langkung ti kitu!" tetep leuleuy ngalayanan. "Si bagor ku mumul éléh. Déngékeun deui ku dia, mun Silaing teueu.... naon nyaa? Teuing koplok ah Lieur lah!" laju ngingkig ngabadaus.
22 Méi 2015 18:41:21
Uleman Pangaosan
Ku Dwi Sophia Anggiani
"Ratih, hayu angkat. Nébéng, nya." Nina nelepun. "Antosan sakedap, kin disampeur," cekéng téh. Geuleuyeung, fortunér hideung kaluaran anyar. Reg, payuneun bumi Nina. Clé. Dius, mios ka masigit. Teu dugi ka duaratus méter, reg eureun. Parkiran tos pinuh geuningan. "Assalamualaikum...!" Réang batur pada ngawaler salam. Kataji ku haridengna, Ibu-Ibu téh. Nu didamel, sok nyarempetkeun dongkap. Uleman ba'da Sholat Jumaah, teu tiasa unggal dua minggon sakali hadir. Ibu-Ibu anom. Geulis. Seger. Seungit. Modis. Anggoan saluyu sareng cidung. Tas, mécing sareng sampul Al-Qur'an. Sonten ieu, Ustadzah lami sumping. Ibu ketua inisiatip ngajakan ngaos, saurang saayat, gentosan, nu sanés ngaregepkeun. Ibu-Ibu nu nuju ngobrol kaditu kadieu, lirén. Mung kakuping deg-deganana, tur ngadu'a mugia Ustadzah énggal sumping. Késang asa ngoprot, hawa AC nu biasana tiis nyecep, teu karaos.
22 Méi 2015 18:03:00
Sintétis
Ku Atiqa Naim
Ibur sanagara, aya béas sintétis dijieunna tina plastik. Hariwang, melang. Sanggeus dititétan, ning lain béas hungkul nu bisa dipalsukeun téh. Beungeut ogé ayeuna mah bisa dirombak lain ku oprasi plastik tapi ku tehnologi kaméra. Nu ramijud jiga Uing gé bisa jadi alus mulus. Kamari Uing anyar dipegatkeun ku Néng Mincreung, majar cinta Uing palsu. Sintétis, da dijieun tina adonana modus, lain tina saripati rasa nu murni. "Dasar sia mah Juned, cinta sia ditaliti di laboratorium téh palsu!" Mincreung ngacaprak terus mabur. Tamba lieur mikiran nu paralsu. Kotrét mikmin. Nyaritakeun nu tigebrus ka dunya ma'siat. Gajleng téh tina monitor aya nu kaluar. Beletak néké. "Junéééd...! Aing teu tarima jadi peran nu kitu patut!" "Uing mah kawasa atuh da nu ngarangna!" ceuk Junéd. "Dasar sia mah pangarang abal-abal...!" Belesur Junéd diculik dibawa ka alam sintétis.
21 Méi 2015 22:50:11
Ngontrog
Ku Emalia Ilyas
Kuring nengetan tangtunganana. Teu ngarti. Buuk paselang jeung huis digelung sahayuna. Sidik tara ngambeu pakakas salon. baju kabaya. Samping terusan. Bersih sih. Ngan teu modis. Kuno. Jauh pisan jeung kuring nu rutin nga'gym'. Langganan salon. Ka butik unggal usik. Jadi naonana? 'Séx appeal' di manana? Nepi ka salaki poho balik. ''Dipélét nya ku manéh?'' 'to the point'. ''Teu pisan-pisan,'' témbalna tenang. ''Piraku? Maenya diréktur bogoh ka nini-nini!'' kuring jebéng ngahina. ''Yeuh, Néng. Kedahna uninga kabutuhan batin carogé. Sanés ku geulis ku modis. Namung betahna, nyaahna carogé téh ku ayana istri nu tiasa janten panyaluuhan bangbaluh carogé. Sumuhun-dawuh. Istri nu ngartos lain ku seueur artos. Ngarawu-mangku ku deudeuh jeung kanyaah. Pami Énéng tos dugi ka dinya. Sumangga ayeuna kénéh dipasrahkeun éta tuang carogé téh!'' Seukeut. Anteb. Nanceb. Aya imut kareueut hibar di imah butut ieu. Imah tempat salaki reureuh, jeung ngasaan éndahna dunya rumah tangga nu teu katimu di imah gedong, nu dieusian ku kuring.
21 Méi 2015 21:08:08
Naskah sateuacanna