FBS
Naskah Petingan Naskah Anyar Pangarang
HarÉwos Keur Rose
Ku Asep Komara
Anjeun téh ukur Winger, Rose. Tapi anjeun teuing ku lenger dina bab manuver. Jauh ti andalemi. Teu kawas basa anyaran lulus ti Akademi. Ketak anjeun mindeng ngabarubahkeun mantengna rarancang misi. Adat anjeun matok dina gurat batu. Ti mimiti latihan. Tug nepi ka diusna urang mangprung ka pangperangan. Boa anjeun neuteuli kénéh basa harita ku kuring dicarékan. Atuda anjeun geus wawanianan. Ngiwat potrét nu ngait dina sesela Alti. Potrét si jenat éta mah. Anjeun teu kudu hayang apal sagalana. Sakeudeung deui ieu tatu bakal cageur, Rose. Kapal kuring nu burakrakan moal ieuh dipikiran. Si kukut Eagle geus lawas ngadagoan. Paduli teuing dilandih pilot curaling. Kuring geus luas dijagragkeun di pangadilan. Bongan anjeun bet luluasan. Mungkas kaasih ku rudal Sidewinder salempagan. Mugia anjeun teu apal, Rose. Nu naplok tunjangeun pedal si kukut. Potrét beungeut budak lalaki. Nu keur nyéréngéh seuri. Ukur éta nu katempo, mangsa diri keur diheumpik ku bedasna gravitasi.
03 Séptémber 2014 20:12:38
Dwi Tunggal
Ku Rameli Agam
Jelegér. Jelegur. Tingbelesat hormon lutéinizing, méméh ovulasi. Nuju ka tuba falopi. Ari geus ninggang dina waktuna mah, der wé fértilisasi. Sulusup spérmatozoa, kromosom mancawura. Ovum ngawadahan. Laju pidato. “Anafase! Telofase! Tetep sumanget, bajoang!” Garis zona pélucida katémbong. “Siap-siap! Stratégi blitzkrieg, serangan kilat!” ceuk Komandan Akrosom. Pénétrasi, ngabaris. Congo lisosom nyiar sasaran. Pélor motilitas, ngabelesat dibarung énzim akrosomal. “Beunang, siah!” ceuk Prajurit Glikoprotéin. “Ati-ati, ulah tepi ka polispérmi! Révolusi tacan réngsé! Zigot jeung émbrio ngarep-ngarep!” Sanggeus salapan bulan. Haseup ngelun ti dapur umum. Basa getih kapilér ngamalir. Maseuhan karnalis sérvikalis. “In partu! Kontraksi! Serang!” Harénghéng. Sabot vulva jeung périneum dibombardir. “Lapor, markas diserang, Pa! Lembur katingker, jalur biasa tos siaga! Siap prosedur évakuasi!” Taya deui ihtiar, iwal ti kudu épisiotomi. Hatong tanda bahaya, marengan jéksi oksitosin. Plasénta nguliat. “Alhamdulillah!” ceuk maranéhanana, méh bareng. “Urang namian Jagat Merdéka wé nya, A!” pokna. Unggeuk. Celengok nyium manéhna.
03 Séptémber 2014 15:20:21
Oléh- Oléh Panghadéna
Ku Entjep Sunardhi
Teu ibur ka tatangga ari lain ménta pangdu'a mah sakalian bari sanduk--sanduk neda pangampurana. Kitu ogé ku pitulungna DKM ditepikeun dina waktu méméh jumaahan basa geus nyantek ka pimiangeun. Nyangkolong kanimatan, sahenteuna ngaganggu nu keur anteng nundutan. Lain teu hayang siga batur -ngayakeun walimatussafar- akuna, tapi ngarumasakeun ku kalaip diri. Miang dina waktuna dianteur ka pedopo ogé cukup ku kulawarga anak cikalna, naék angdés nu arang langka saba kota. Kitu deui basa mulang dipapag lain ka émbarkasi tapi cukup ti pendopo kabupatén. "Alhamdulillah, abah jeung ambu bisa riung mungpulung deui jeung maranéh," pokna basa geus datang ka imah. Koper jeung tas jingjing dibukaan. Diriung ku anak incu. Eusina leuwih loba baju salin nu katingali kotor seuseuheun. Aya éta ogé korma jeung kacang arab sapulukaneun. Cai zam-zam dua kompan. Taya nu ngarasula kabéh sugema waktu abah jeung ambu muka oléh-oléh panghadéna nu diteundeun dipusti-pusti dina puncering sanubari, du'a jeung karido keur seuweu-siwina.
03 Séptémber 2014 13:38:43
Getih Anjeun Nagri Kuring
Ku Titin Suryani
Nangtung hareupeun kaca satangtung nu mimiti lamur. Cahaya matapoé norobos tina sela-sela bilik nu barolong. Pating kariceup. Setélan héjo ngarungkup awak nu begung. Gombrong. Kopéah nu sarua héjo, maké strip konéng. Nyéngclé luhureun buuk nu tukung. Dina dada kénca, napel bintang gerilya, medali agrési militér hiji jeung dua. Tukangeun, bambu runcing nyarandé dina sarégség jandéla. Paneuteup beuki anteb. Jeroeun eunteung, lamat-lamat aya sora patingjelegur. Aya jalma patingkurumuy tina sela-sela kakayon jeung petétan. Hiji lalaki, taki-taki tukangeun kiara sagédé munding. Sorot panonna, hurung ku sumanget ngabéla lemah cai. Di luhur, kapal udara pating hariung. Murag-muragkeun bom. Patingjelegur. Lemah burakrakan. Jempé bom, burudul nu terjun payung. Sawaréh geus napak ka lemah. Ngokang pakarang séwang-séwangan. Saurang penerjun ngalayang ka lebah manéhna. “Merdékaaa......!” bambu runcing mapag nu napak. “Dorrrr!!” témbakan, némpas satutasna. Getih prajurit, ngocor nyéboran nagri. Di luar, aya nu patinggorowok. “ Mila..... hayu! Pawéy rék dimimitian!”
02 Séptémber 2014 15:04:55
Lalakon Dina Hiji Poé
Ku Dadan Sutisna
Naon nu dicaritakeun ku di dinya, kungsi kaalaman ku di dieu. Heueuh, boa harita aya nu nyebut nganyar-nganyari, subuh-subuh gebrus mandi. Léos ka masjid, can aya sasaha. Geus waktuna, ngong adan, ngoréhan deui lagam keur budak. Gék diuk nungguan batur. Kurunyung Ki Modin, ngong manéhna gé adan. Kasebelan nya, teu ngahargaan. Bener cék di dinya, boa éta téh cocoba ka nu rék hirup tarapti. Wiridan nepi ka haneut moyan. Diteruskeun kana duha. Jung ka kantor. Di jalan, teu kaitung duit murag ka nu baramaén. Di kantor mérésan laporan. Kuitansi sina balik deui ka asalna. Lohor-asar henteu elat, teu poho jeung rowatibna. Rék balik sasalaman ka sakur jalma, ménta dihampura. Jalan macet, tapi biwir balem. Gorowok goblog geus diéntépan. Unggal rigig dibéré seuri. Tenang? Henteu, euy. Kawas nu kaalaman ku di dinya, datang ka imah disampakkeun haré-haré. Jeung ukur harita-haritana, di dieu nyaksian awak sorangan dibulen ku boéh di patengahan.
02 Séptémber 2014 11:23:06
Nu Datang Tina Halimun
Ku Hadi Aks
Unggal wayah kieu, saméméh panonpoé meleték, manéhna sok ngaliwat téh. Langgéorna bareng jeung hiliwir angin, nu nebarkeun seungit tanjung ti mumunggang. Éstuning rebun-rebun. Ciibun gé ngalampar kénéh, ngagarendang dina daun lobak. Tapi manéhna antaré. Ngalanggéor bangun nyuay-nyuaykeun halimun. Ti kajauhan kénéh sok diserangkeun. Hayang negeskeun rurupaanana. Lebah geus deukeutna, hayang sapok-pokeun nanya. Tapi teu kungsi betus piomongeun, da ituna tungkul tutug kana jalan léngkaheun. Padahal piraku teu engeuh yén manéhna keur aya nu nyerangkeun. Deukeut ongkoh ti jalan ka téras imah téh. Ngan nya kitu bangun api-api baé katénjona. Kungsi kawénéhan. Bangun terus rasa nu keur diteuteup téh. Manéhna ngalieuk, ingguk. Nyéh seuri. Ngan éta-étana! Harita wungkul, bisa sidik nénjo rupana jeung seurina téh. Mulangna angger deuih mangsa layung geus hibar di langit. Sok kaciri ngagedigna, bangun rusuh sieun kapoékan. Sarua lebah mulangna gé sok diserangkeun, tepi ka ngilesna kahalangan tatangkalan. Ukur ngeletek dina ingetan. Saha saenyana manéhna?
02 Séptémber 2014 02:11:47
Kado
Ku Ari Andriansyah
Najan juuh tacan tuhur. Ahirna awéwé kandeg handapeun satangtung janur. Rumahuh. Rét. Kana rarangkén écéng manteng. Lain ngaranna nu sumanding tineung. Rét deui. Kana ali meneng. Lalaunan diudar tina jariji pasini langgeng. Laju salila-lila ngaheneng. Ti dinya. Gedung résépsi ukur sawatara léngkah. Bari seunggah sukuna maksakeun lumampah. Rénghapna. Anjog ka gapura panampian tamu. Dipapag hariring jatukrami. Tapi suling kalah parna ngajarumat gelikna diri. Ngalaungkeun liwung tina saban jentréng urat sorangan. Teuteupna. Eunteup lebah papajangan. Lalaki keur sukan-sukan huap lingkung. “Wilujeng, Kang...” Gerendengna. Gap. Pulpén. Satacan trét. Juuh miheulaan ngeclak ngeusian daptar hadir. Tutas nitipkeun kado pulas wungu ka pager ayu. Teu kebat ka jero. Léngkahna. Mulang deui nyuay-nyuaykeun sakabéhna. Luhur ranjang. Sapasang pangantén murak kado babarengan. Teu kendat nepungkeun imut meumeut jeung geugeutna. Ceg. Kana kado pamungkas. Bungkusan wungu tarapti dibuka. Bréh. Dina pelastik. Giblegan daging lamokot getih. Atra. Diémbohan tulisan. “Muga Akang nyorang bagja, abdi tos nedunan jangji diaborsi.”
01 Séptémber 2014 20:23:01
Imah Peuntaseun Jalan
Ku Nazarudin Azhar
Meunang imah merenah. Sisi dayeuh. Ukur aya opat suhunan. Nu peuntaseun jalan malah imah kosong. Sanggeus sataun, imah peuntaseun aya nu ngeusian. Lalaki. Jigana sapamadegan, yén jalma lian téh naraka, jadi milih nyisi, ngajauhan picéréwédeun. Kulawarga Tuan Alfréd jeung kulawarga Paulus, ukur manggut saperluna mun panggih gé. Éta pangna kuring teu hayang incah. Tapi tatangga anyar teu merlukeun waktu nu lila pikeun ngancurkeun katingtriman. Hiji poé manéhna nyiksa anjingna tepi ka jengker. Isukna manéhna meuli bedil. Di jalan aya kana limawelasna bangké manuk. Lila-lila kuring teu tahan. Basa manéhna peuting-peuting ngabantingkeun anjingna tina jandéla, kuring nu keur ngetik, ka luar. Ditangtang sakalian. Dicarékan. Tapi nu datang Tuan Alfréd jeung Paulus. “Sanggeus aya ilaing, ieu tempat jadi teu pikabetaheun!” ceuk Paulus. Kuring nerangkeun naon nu kajadian, tapi Tuan Alfréd ngababuk sirah kuring. Les. Barang sadar, geus aya di imah peuntaseun jalan. Diborogod lakban. Hareupeun, panon anjing nu tinggal sabeulah katémbong hurung.
01 Séptémber 2014 10:59:45
Ninun Waktu
Ku Luthfi Izzatul Khairi
Di hiji méga kulawu. Manéhna ngahuleng. Neuteup dunya nu mingkin ngabebela. "Balik deui kitu, nya?" gerendengna. Aya kamelang nu nyangkaruk lebah jajantungna. Laju pagaliwota jeung kasono ka nu lawas teu patepung. "Jang..., ka dieu," sahalimpu sora. Ngagentra. Manéhna curinghak. Luak-lieuk. "Ambu...," gerentesna. Tuluy cengkat tina cindekulna. Seja néang nu ngagentra. Ébat. Dumadak sabil haténa. Ka lebah mana kudu lumampah. "Ujang...," nu ngagentra mingkin atra. Tapi biheung di mana jirimna. Manéhna. Beuki liwung. Nyah tanggah, neuteup saamparan langit. Reup peureum. Nguatkeun patékadanana. Gilig. Seja neruskeun lalampahanna. Belesur...! Ngalayang ka awang-awang. Nembus mangpirang lapis-lapis hawa. Sabot ngaliwat buleudna bulan. "Minda, ka dieu, Jang. Teu kudu néang nu can pasti, mending di dieu. Cuang ninun waktu, lalajo dunya!" nu ngagentra ngulang-ngulang dina cahya nu moncorong.
30 Agustus 2014 21:56:50
Nu NÉnÉangan
Ku Asep Komara
Dina unggal lolowong panto nu muka, manéhna tumanya. Dituturkeun ku ingsreuk budak awéwé nu ngiclik tukangeunana. Klik. Bray. Ronghéap. “Kantos ningal Si Étéh ieu?” Cenah. Lumengis. Panonna mendet citangis. Nu ditaranya ukur rampak gigideug. Basa mencrong foto digital nu diasongkeun. Kabéh euweuh nu arapaleun. Jorélat deui. Manéhna. Kadua budakna. Mapay seselekéna jalan dayeuh nu rarembet ku ringkang warna jeung gebur ungkara . Unggal iklan dititénan. Unggal gambar ditengetan. Rundag-randeg hareupeun jeblag panto teuing nu ka sabaraha. Tumanya deui. Nyamos deui. Wanci sumedeng reup-reupan. Budak awéwé téh katara bangun nu lungséeun pisan. Ingsreukna teu kadéngé deui. Leumpangna mimiti ngalénghoy. Bangun rampohpoy. Di juru alun-alun dayeuh ramatloka, manéhna mung nyaksian budakna nyanghunjar lambar. Laju milu gempar jeung barudak pantaranana nu geus tiheula ngareureuhkeun sora. Manéhna. Bati ngusapan dada. Panonna mureleng ka luhur. Neuteup langit kinayungan. Norah reueuk palintangan. Lalaunan awakna muih. Lelet pisan. Laju nyangreud. Ngagadeud. Mirupa lolongkrang password.
27 Agustus 2014 16:01:40
Naskah sateuacanna