FBS
Naskah Petingan Naskah Anyar Pangarang
Simpé
Ku Ahmad Fawzy Imron
Tilu poé. Karasana mah leuwih lila. Euweuh kabar ti manéh. Bbm céklis, inbox teu manggih jawaban, sms kitu ogé. Peuting panjang pisan. Beurang asa teu kateuteup caangna. Ari manéh aya di mana, Mi? Uing ngawiridkeun simpé nepika teu nyaho lebah mana tungtung jemplingna. Kurang naon atuh ieu geuegeut? Bet tuluy-tuluyan diganggayong ku leungitna sora. Sora manéh nu meueut. "Raheut ieu, raheutna samagaha, A. Ulah naroskeun mun abdi mung nyésa na implengan. Moal aya deui marengan ku tangkeupan." Kitu nu pernah diwakcakeun ku manéh harita. Basa haseup roko ngelun ngahalangan sieupna beungeut manéh nu murnama. Uing hariwang, Mi. Najan dina haté nu éta, uing kaasup nu 'Tembus Pandang', tapi cinta uing mah jujur. Siga jujurna manéh basa nyiduhan fhoto uing dina dp bbm. Keun baé ketang, Mi. Sing jongjon wé. Di kajauhan, ieu rasa ngan saukur rék digupaykeun. Moal rék dipaksa sina nyampeurkeun.
18 Méi 2014 17:52:33
Batu Langit
Ku Yosep
Barasat. Kawas kingkilaban, siga dangiang. Mirupa totondén Déwa. Nyirorot ka kebon awi. Caangna nyingraykeun peuting. Taya nu nangénan. Iwal hiji waruga nu nyangsaya dina kararas daun awi. Saurang wanoja nu katandasa ku gangasna nafsu lalaki. Rumanggieung mulung nu hurung ngempur. Mangrupa batu nu pepel ngeusi lir beusi. Geus kasawang tangtu petingan keur dijieun pakarang. *** "Néng...." Gan Juha ngotélan. Dibalés kélét, diirut imut. Isukna gujrud. Gan Juha geus lain jalu! "Nyai geulis...." Dén Odang ngaharéwos haroshos. Kateuteup Si Leugeut Teureup. Mélétét. Guyur deui waé, Dén Odang kaleungitan kajaluanana! Gujrud, guyur, ibur, jadi catur di unggal lembur. Réa lalaki bajir. Ilang pakarang, musna cangkingan. Kulisi, intél, pabuis nalungtik Si Rajawisuna. Unggal bikang nu liar ti peuting, dicerek. Unggal ronggéng nu makalangan, dikalangkangan. Taya hasil. Ti isuk ka isuk, réa lalaki humarurung sumpung irung. Kocap kacarita.... "Taya carita deui, nun...." Reuwas. Mesin tik dibalangkeun. Ngadégdég, nyeueung patrem nojo sarung.
18 Méi 2014 14:22:22
KakarÉn KanÉkÉs
Ku Nena Cunara
Aya kawih tan haleuang nyangkaruk jeroeun dada. Batu-batu tingjarentul lalukutan, ngadago poé. Taneuh beureum liket, teu méré ombér ka jukut nu pabaliut. Peuting tadi. Kapireng kénéh sora goong ngungkung. Kawat kacapi ngajentréng. Ngawirahma, ngurihit ati. Rajah Ki Pu’un ngoléar nalukkeun simpé. Nurih langit. Neut, haneut. Ngahéab. Ngahuru ratusan teuteup. Beuki teteg. Nyukcruk galur milang léngkah. Reg, handapeun kihujan. Hégak jeung késang ngadumanis. “Tuh, tempo. Sésa ibun tingcarileuk ‘na tungtung daun!” Ceuk kukupu konéng. Geleber. Brul deui sabubuhan. “Hengén, ka beulah dieu! Cikahuripan ngagenyas hérang!” Papatong cumeluk embung éléh. Buntutna diterebkeun ‘na beungeut cai. Keleper. Kalayang. Clé, ‘na tangkal hanjeli. Enya bener, geuning dulur! Nagari anjeun lir leuweung larangan. Taya ajag babaung silih-ségag. Maung coréléng teu daék ngalanto. Éstuning tingtrim, tiis ceuli hérang panon. Kami beuki kumejot. Hayang ngobét. Ngasruk lembur pangjerona. Muru Tangtu. Nanjeurkeun pikukuh. Lojor henteu beunang dipotong, péndék henteu beunang disambung.
18 Méi 2014 13:45:26
Gandrung Liwung
Ku Jaya wahyudi
Nangtung liwung na sesemplék haté. Hémeng karep, tunggara rasa. Léngkah kerep rundag-randeg. Nyorang jalan nu tarahal. Sakapeung manggih tanjakan, kénca katuhuna jurang. Sakapeung manggih pudunan, loba logak jeung cucuk rungkang. Cenah tresna téh sederhana. Iber Asih lan wening galih. Jungjunan kuring dagoan. Dagoan na sisimpangan. Baturan kuring ngaléngkah, baturan kuring milampah. Sangkan léngkah teu galideur, sangkan haté teteg panceg. Tuh gunung, tah lemah. Urang sungsi ku duaan. Éndahna kahirupan, peurihna lalampahan. Bagja lara téh papasangan. Teu kudu ringrang pasti kasorang. Kiwari kuring sorangan. Meruhkeun bangbaluh rasa, mépéndé guligah haté. Ihlaskeun diri na wanci nu mustari. Bagéa bagja, kadieu lara. Moal arék disingkahan. Sabab yakin ka Gusti. Anjeunna moal ingkar jangji. Aya asih dina diri, aya tresna dina raga. Asih nu sajati teu kudu jauh disungsi. Tresna nu sampurna mung kanggo Anjeunna. “Hampura Geulis! Hate mah, jumerit. Lain akang tega, dalah dikumaha. Urang kudu mungkas carita.”
18 Méi 2014 12:43:33
Di Langit Béntang Baranang
Ku Tety Solehawati
Apa calik na korsi taman. Disarengan ku Amih, nu nembé sasasih diajak ngalih ka bumi ieu, bumi Mamah. Néng ningal tina jandéla kamar, nu mayun ka taman. Saleresna Néng mah alim ningali aranjeuna nu layeut duaan. Sok émut waé ka Mamah. Néng dinten Senén badé ujian. Saur Mamah kedah tekun diajar, pados engké katampi di SMP nu saé. Néng gé hoyong kénging NEM saé. “Muhun Mah, Néng badé ngapalkeun, badé diajar soson-soson” Néng ngaharéwos, sugan kadangueun ku Mamah. Tapi anjeunna mah angger anteng, tos lami pisan nuju menekung sujud, ngadu’akeun ti katebihan. Néng teu wantun ngaganggu. Kadangu Apa nyauran. Gordéng jandéla énggal ditutupkeun. “Dieu calik, sareng Apa!” Saurna. “Hiap sareng Amih, titadi diantosan. Néng teu énggal kaluar kamar?” Amih ngadeg bari ngasongkeun pananganna. Néng ngahuleng. Asa aya Mamah di dinya. “Amih gé bageur, Néng. Tong asa-asa. Gegentos Mamah.” Saur Mamah, ti langit nu baranang ku béntang.
17 Méi 2014 23:50:21
Basisir Pileuleuyan
Ku Yuyun Yulistiani
Basisir kidul Pangandaran. Pasosoré nu can layungan. Na amparan samak saheulay, Ineu ngabigeu, nyoo tungtung tiung pulas bungurna. Diuk nyanghunjar, nyarandé kana tangkal katapang. Gigireunana, Arman teu lémék. Buuk gondrongna ririaban. Duaan anteng dina lamunan. "Neu...." Goloyoh Arman kana lahunan nu nyanghunjar. Ineu teu baha, luk tungkul. Treup, paadu soca. Euweuh nu wani ngiceup. Sieun leungiteun episodeu tina jutaan drama nu cumarita dina teuteup duanana. "Arman, naon nu katingal?" Ineu ngajugjugan. "Parahu, basisir." "Parahu na basisir haté Ineu tina keretas, moal tiasa ngakut urang duaan. Bakal ancur sateuacan dugi ka samudra. Wios kanggo Ineu nyalira. Pileuleuyan. Cekap dijajap dugi ka dieu." Ngalimba. "Ineu...." Arman nguniang. Béakeun kecap. Layung mimiti hibar. Duaan neuteup basisir nu semu beureum, duaan kalebuh dina sagara haté séwang-séwangan. Duaan teuleum taya tapakan. Teu sariak-riak acan.
17 Méi 2014 18:13:06
Waringin Tilu
Ku Atang Soeryana
Buligir. Diiket, pulasna geus teu mirupa. Nyorén bedog tan sarangka, talina ku akar teureup. Turun gunung ngambah lebak. Nepungan nu teudeuk deukeut. Ka kokolotan, ka jaro, ka puun. Ka saban jalma. Niat nyacahan. Hayang mupus bangbaluh. Dosa nu karahaan. Teu panggih. Bedog dikadék-kadékkeun. Kana sukuna, kana leungeunna, kana sirahna. Digérésél-gérésélkeun. Kana beuteungna, kana beuheungna, kana létahna. Teu bisa sirna. “Kunaeun aing teu dibui? Kunaeun kana aing euweuh nu males kanyeri? Padahal aing nu ngagunasika pusaka. Padahal aing nu ngagasab sagala. Padahal aing nu mergasa rasa sorangan.” Pananyana. Ngagalura dina dadana. Ceuceuleuweungan méh unggal waktu. “Aing hayang aya nu ngawarah. Aing hayang jamuga.” Welasan jalma ngaronom. Narenjokeun. Jirim nu nyelap di sela-sela waringin tilu. Jeger. Oyod-gantungna meulit beuheungna. Angger euweuh nu miroséa. “Ngan ukur dia... nu bisa ngahukum dia!” Ceuk hiji sora.
17 Méi 2014 15:57:18
Nu Ngamodus
Ku Hadian M Sulaeman
Isuk-isuk. Jongjon sila. Hareupeun monitor bari ngadagoan cikopi datang, nu dipesen ka Mang Arif, saméméhna. Tirilik. Sora hénpon kadéngé, ngagero kuring. Gap. Hénpon nu ngiceupan téh, dibawa di luhureun speaker. Bréh. Katempo 'na layar hénpon, aya nu nelepon. Disidik-sidik, horéng? Nomerna teu dipikawanoh. "Saha nya, nu nelepon?" gerentes téh. Tombol warna héjo, gura-giru dipencét, maké jempol kuring. "Hallooow!" cekéng téh. Ngahaja sora gé, digeureumkeun. Nu nelepon, ukur jempé. Teuing, sieuneun? Nu puguh mah, kadéngé sora gandeng, kandaraan. "Hallooo! Gimana kabarnya, brow?" témbalna, jiga nu wanoh. Kuring, beuki kerung ngadéngéna. "Ieu jeung saha?" Pédénghél kuring keuheul. Jempé deui. Teu kungsi lila, "wah, masa gak kenal, sama saya? Gimana kabarnya, brow?" cék manéhna. "Anda Siapa? Saya gak kenal anda! Jangan so akrab lah!" cekéng. Nyel ambek. Wanoh gé hanteu. "Saya teman kamu, mau ngasih hadiah mobil..." Can gé, manéhna bérés ngomong. Tombol warna beureum 'na hénpon. Gura-giru dipencét, ku sakadang jempol.
17 Méi 2014 12:57:47
Tajug Leutik Sisi Lembur
Ku Luthfi Izzatul Khairi
Srangéngé geus mimiti undur. Kari némbongkeun sagurat layung. Manéhna. Leumpang semu jumarigjeug. Tutas ngalalakon, mapayan beurang. Basa anjog ka pakarangan imahna. Kembang buruan mapag ku aléwohna. "Apa..., Dédé tadi diajar ngaos ku Étéh," pokna. "Nyai, pangninyuhkeun cikopi!" ceuk manéhna. Sabot ngareureuh, ngalungsar di patengahan. Teu lila. Budak awéwé datang. Nanggeuy baki eusi cikopi. "Mangga dileueut, Pa," nyodorkeun paménta Bapana. Binarung imut. Nu sarimbag jeung potrét na bilik di palebah kamar. Nu atra koléas kateureuy mangsa. Tuluy manéhna ngahuhuleng. Nyusud unggal kalangkang mangsa. Katineung. Sora adan ngalanglaung. Manéhna anteng kénéh. Neuleuman sagara tineung. "Apa..., hayu cuang ka tajug," ceuk Si kembang buruan. Maksakeun lugay. Demi anakna. Sasaged. Tuluy indit katilu anakna, muru tajug sisi lembur. Barang anjog. Manéhna olohok. Nénjo tajug hurung ngempur. Di luarna. Di jerona. Badis dilingkung sarébu purnama.
17 Méi 2014 07:32:52
(45) Jang Odin & Si Éta TÉa
Ku Godi Suwarna
Di masigit. Bada Isa. “Jang, isuk bantuan Mama. Rék aya tamu ti dayeuh,” saur Ajengan. Odin haget. Sahenteuna, bakal tepung jeung Néng Halimah. Kembang kalbu nu teu weléh dumalingding. “Sepuh Cép Fauwzi sakulawarga deuk ngaranjang,” omong Ki Merebot sanggeus Ajengan ngaléos. Odin ngaranjug. Boa-boa rék ngalamar? Hulang-huleng. Néng Halimah kumalangkang. Isukna. Pabeubeurang. Di bumi Ajengan. Tatamu téh tacan jol kénéh baé. Odin seubeuh neuteup pameunteu Halimah. Kalan-kalan patukeur imut. Nyérédét. Hayang mastikeun. Naha enya rék dilamar. Teu wasa. Teu kedal-kedal. “Mobilna mogokan baé, cenah. Ganti-ganti mobil, angger mogok baé. Anéh!” Ajengan gogodeg. Pasosoré. Saparantos nampi wartos rombongan teu cios sumping. Di masigit. Réngsé tahajud. Odin cengkat. Bréh. Paimbaran cahayaan. Murubmubyar. Témbong nu kokolébatan. Ngajorélat. Belegedeg. Sila hareupeun. “Gustiii! Colaaaat! Bagéaaa!” Horéng Si Colat. Jin sobatna. Nu lawas pisah. “Beuki kasép, Brow!” ceuk Si Colat. Tingséréngéh. Laju silihpelong. “Mobil kulawarga Ahmad Fauwzy digawéan ku nyanéh?” Odin maido. Si Colat tiba ngagakgak.
17 Méi 2014 07:27:47
Naskah sateuacanna