FBS
Naskah Petingan Naskah Anyar Pangarang
Nu Ménta Tanggung Jawab
Ku Hadian M Sulaeman
Asa kabéntar gelap, tengah poé éréng-éréngan. Waktu manéhna cumarita bari ngalimba. "Engkang, wayahna kedah tanggel waler! Ayeuna abdi ngandeg opat sasih!" Pokna, basa malem Jumaah, nu meujeuhna simpé. Ngahaja nepungan Jumad, di kamer kontrakanana. Jumad bati narik napas beurat, teu bisa kukumaha. Rumasa poho, kana larangan agama. Kajurung ku napsu, beunang kaolo ku pangbibita sétan. Ras inget, kana lalampahan jeung manéhna. Asa cikénéh. Ayeuna ménta tanggung jawabna. "Yéééy, naha karék ayeuna atuh ngomongna, Nyi!" Témbal Jumad bari nyidik-nyidik beuteungna, Nyi Encih. "Sumuhun, apan urangna gé, nembé tiasa tepang deui, Engkang!" Pokna deui bari rada ngajauhan. "Kéla... boa salah alamat! Rarasaan urang ngan sakali ngalakukeun nu teu uni. Éta ogé, waktuna dua bulan kalarung!" Jumad ngabéla diri. "Aaah Engkang, numawi abdi téh bingung, nu teu mendak tungtung. Jalmi anu sakedahna tanggel waler. Tadi sonten, maéhan abdi!"
04 Séptémber 2014 14:56:19
Ayat-ayat Tresna
Ku Erwin Wahyudi
Gasik wudu, tutas kapireng adan Lohor ti masigit tonggoh. Sakeudeung deui, nu kapiati téh jebul, geura. Kring...! Nya, teu salah. Panjang umur nu kasép teh. "Parantos siap, geulis...?" sorana ngageleser 'na tungtung telepon. Mukena bodas nyacas geus mungkus awak, sedeng hapé nu geus di-loud speaker mah, digolérkeun gigireun sajadah nu geus diamparkeun. Ngadeg ka Kiblat. "Allohu Akbar." komando ti manéhna. Rohangan jempling. Salila keur ngalakonan nu opat rokaat téh, pikir mah éstu museur ka Manten-Na. Tuntas awéh salam nu dituturkeun ku ngaaminkeun dunga nu ngagorolang, manéhna mapatahan sangkan leuwih sabar dina nyanghareupan rupa-rupa dodoja hirup. Sorana nu pinuh komara, lir ibarat cinyusu nu nyelecep kacida. Hanjakal, ari telepon geus dipareuman mah, bet mucunghul deui bangbaluh nu maneuh ngancik dina sanubari téh: iraha manéhna rék ngaimaman kaciri bungkeuleukanana?
04 Séptémber 2014 14:00:26
Nu Nyieun Samagaha
Ku rizky chandra
Di hiji lembur. “Bulanna pareum, bulanna teu aya,” barudak laleutik nu keur arulin diburuan, careurik. Ngahinghing, marulang ka imahna séwang-séwangan. Di sababaraha tempat ngadadak haliwu. Panto imah méh kabéh maruka. Jul-jol kalaluar, tuluy nareuteup jomantara. Mongkléng. “Anéh, pan ayeuna teh ping patlas, mangsa bulan keur buleud-buleudna? Naha bet jol leungit?” Tingkucuwes. Béh wétan, aya nu lulumpatan ka punclut pasir, mawa toropong. Tuluy balik deui hariweusweus. “Heueuh pareum euy, padahal mah euweuh nu ngahalangan,” ngahuleng. Bruy-bray nu nyareungeut, lilin, obor, nepi ka lampu panggedéna. Ditojokeun ka langit. Keur ngaganti bulan nu pareum. Hanjakal, langit angger mongkléng. Méga hideung ngadadak daratang. “Sabar Kasép, masih panjang lalakon hirup hidep mah, tuh kembang lian, ngantosan,” tiis lir ciibun. Ngeclak tina pangusap Indung, nalika hiji waruga nyuuh dina lahunana. Gep. Geleweng, dibaledogkeun ka jomantara. Purnama mabra beuki caang, di lembur haténa. Panto muka salegana langit.
04 Séptémber 2014 12:54:17
Harepan Anyar
Ku Dadah Hidayat
Angkeub langit pangaritan buyar ditiup ungkara teges lurah anyar. "Yu, urang baralik ka pasawahan jeung pakebonan. Pare, palawija, sayur-sayuran, cuang hirupan deui." Alam narawangan. Harepan swasembada tingkuniang harudang deui. "Embééé!" "Toééét toét tot tot!" Sora kagandrung tingjurungkunung di luhur gunung. Sedeng sora kaketir di tegal pasir mipir nyingkir. Barudak angon malincrak, igel-igelan, aréak-éakan. Laju murak timbel sangu pulen ladang késang patani pribumi. "Ulah waka owah, euy!" ceuk nu garaplah, nu dadana maraké lencana hideung. "Ririungan urang karumpul ..." Barudak ngarawih Sunda sabada upacara. "Reugreug, reugreug!" Ki Lurah anyar ngumbah leutak nu minuhan sukuna dina kamalir sawah. Laju mulang abring-abringan jeung nu tas buburuh tandur. Dituturkeun ku barudak angon nu tetep jigrah. "Embééé!" "Toééét toét tot tot!" Layung sampulur. Lembur ngempur.
04 Séptémber 2014 12:27:25
Ramat Lancah
Ku Hadi AKS
Nyai, tingali itu aya lancah di langit. Laju turun ka suhunan. Clak kana sirah. Tapi Kami terus leumpang. Karasa ieu batang tulang, dahan leungeun laun-laun bet sirungan. Gok jeung Kuring. Sarua geus jadi kakayon, Nyai! Aya areuy ngarambat tina sukuna, meulitan awakna. Laliar tina ceuli jeung irungna. Pasti Nyai mah seuri, kagugu nénjona. Henteu, Kami mah teu hayang seuri, najan pangling ku raga séwang-séwangan. Jen narangtung duaan. Papelong-pelong. Kami jeung Kuring. Ari lancah, lancah langit téa, geus nyayang deui dina sirah Kula. Nyieun ramat. Pajuranteng tina sirah kana leungeun, kana suku, kana dada jeung genggerong. Duuh…ténjo ku Nyai! Itu Kula bet kawas cacaka. Ragana dibulen ramat. Ngan ukur panonna nu témbong, culak-cileuk. Reng aya sirung nu jadi tina embunan-embunanana. Biheung sirung tangkal naon. Ulah deukeut teuing, Nyai. Nyingkah sing jauh! Itu lancah geuning terus ngarayap ka mana-mana. Tina sirah kana sirah. Rembet meulit kana tangkal raga, daun jeung areuy saréréa.
04 Séptémber 2014 10:55:49
Arca
Ku Deden Abdul Aziz
NEUTEUP korsi batu nu geus lukutan. Sapuluh taun ka tukang leucir kénéh. Tapak réma jeung réma. Haté jeung haté. Anjeun di mana, Nung? Angin masih kénéh jadi angin. Halimun mindingan paneuteup. Lain, lain halimun, tapi nu ngembeng dina kongkolak mata. Enya, Nung, na korsi batu éta. Réma jeung réma nu éta. Enya, Nung, éta mah Amih, lain Engkang. Nu megatkeun lamunan sapuluh taun ka tukang. Nu nundung geusan lampah mun ingkah ti korsi batu ieu. Duaan. Lain séwang-séwang. Tapi anjeun di mana, Nung? Geuning korsi batu bet diantep lukutan. Dua leungeun ngaranggeum kana arca batu gigireun korsi batu. Beungeut Engkang geuning, Nung. Dihujanan cimata Amih. Ditangkeup pageuh. Digaléntoran. "Deudeuh, anaking," nompo kana ceuli arca. Kana haté Engkang.
03 Séptémber 2014 22:23:47
HarÉwos Keur Rose
Ku Asep Komara
Anjeun téh ukur Winger, Rose. Tapi anjeun teuing ku lenger dina bab manuver. Jauh ti andalemi. Teu kawas basa anyaran lulus ti Akademi. Ketak anjeun mindeng ngabarubahkeun mantengna rarancang misi. Adat anjeun matok dina gurat batu. Ti mimiti latihan. Tug nepi ka diusna urang mangprung ka pangperangan. Boa anjeun neuteuli kénéh basa harita ku kuring dicarékan. Atuda anjeun geus wawanianan. Ngiwat potrét nu ngait dina sesela Alti. Potrét si jenat éta mah. Anjeun teu kudu hayang apal sagalana. Sakeudeung deui ieu tatu bakal cageur, Rose. Kapal kuring nu burakrakan moal ieuh dipikiran. Si kukut Eagle geus lawas ngadagoan. Paduli teuing dilandih pilot curaling. Kuring geus luas dijagragkeun di pangadilan. Bongan anjeun bet luluasan. Mungkas kaasih ku rudal Sidewinder salempagan. Mugia anjeun teu apal, Rose. Nu naplok tunjangeun pedal si kukut. Potrét beungeut budak lalaki. Nu keur nyéréngéh seuri. Ukur éta nu katempo, mangsa diri keur diheumpik ku bedasna gravitasi.
03 Séptémber 2014 20:12:38
Dwi Tunggal
Ku Rameli Agam
Jelegér. Jelegur. Tingbelesat hormon lutéinizing, méméh ovulasi. Nuju ka tuba falopi. Ari geus ninggang dina waktuna mah, der wé fértilisasi. Sulusup spérmatozoa, kromosom mancawura. Ovum ngawadahan. Laju pidato. “Anafase! Telofase! Tetep sumanget, bajoang!” Garis zona pélucida katémbong. “Siap-siap! Stratégi blitzkrieg, serangan kilat!” ceuk Komandan Akrosom. Pénétrasi, ngabaris. Congo lisosom nyiar sasaran. Pélor motilitas, ngabelesat dibarung énzim akrosomal. “Beunang, siah!” ceuk Prajurit Glikoprotéin. “Ati-ati, ulah tepi ka polispérmi! Révolusi tacan réngsé! Zigot jeung émbrio ngarep-ngarep!” Sanggeus salapan bulan. Haseup ngelun ti dapur umum. Basa getih kapilér ngamalir. Maseuhan karnalis sérvikalis. “In partu! Kontraksi! Serang!” Harénghéng. Sabot vulva jeung périneum dibombardir. “Lapor, markas diserang, Pa! Lembur katingker, jalur biasa tos siaga! Siap prosedur évakuasi!” Taya deui ihtiar, iwal ti kudu épisiotomi. Hatong tanda bahaya, marengan jéksi oksitosin. Plasénta nguliat. “Alhamdulillah!” ceuk maranéhanana, méh bareng. “Urang namian Jagat Merdéka wé nya, A!” pokna. Unggeuk. Celengok nyium manéhna.
03 Séptémber 2014 15:20:21
Oléh- Oléh Panghadéna
Ku Entjep Sunardhi
Teu ibur ka tatangga ari lain ménta pangdu'a mah sakalian bari sanduk--sanduk neda pangampurana. Kitu ogé ku pitulungna DKM ditepikeun dina waktu méméh jumaahan basa geus nyantek ka pimiangeun. Nyangkolong kanimatan, sahenteuna ngaganggu nu keur anteng nundutan. Lain teu hayang siga batur -ngayakeun walimatussafar- akuna, tapi ngarumasakeun ku kalaip diri. Miang dina waktuna dianteur ka pedopo ogé cukup ku kulawarga anak cikalna, naék angdés nu arang langka saba kota. Kitu deui basa mulang dipapag lain ka émbarkasi tapi cukup ti pendopo kabupatén. "Alhamdulillah, abah jeung ambu bisa riung mungpulung deui jeung maranéh," pokna basa geus datang ka imah. Koper jeung tas jingjing dibukaan. Diriung ku anak incu. Eusina leuwih loba baju salin nu katingali kotor seuseuheun. Aya éta ogé korma jeung kacang arab sapulukaneun. Cai zam-zam dua kompan. Taya nu ngarasula kabéh sugema waktu abah jeung ambu muka oléh-oléh panghadéna nu diteundeun dipusti-pusti dina puncering sanubari, du'a jeung karido keur seuweu-siwina.
03 Séptémber 2014 13:38:43
Getih Anjeun Nagri Kuring
Ku Titin Suryani
Nangtung hareupeun kaca satangtung nu mimiti lamur. Cahaya matapoé norobos tina sela-sela bilik nu barolong. Pating kariceup. Setélan héjo ngarungkup awak nu begung. Gombrong. Kopéah nu sarua héjo, maké strip konéng. Nyéngclé luhureun buuk nu tukung. Dina dada kénca, napel bintang gerilya, medali agrési militér hiji jeung dua. Tukangeun, bambu runcing nyarandé dina sarégség jandéla. Paneuteup beuki anteb. Jeroeun eunteung, lamat-lamat aya sora patingjelegur. Aya jalma patingkurumuy tina sela-sela kakayon jeung petétan. Hiji lalaki, taki-taki tukangeun kiara sagédé munding. Sorot panonna, hurung ku sumanget ngabéla lemah cai. Di luhur, kapal udara pating hariung. Murag-muragkeun bom. Patingjelegur. Lemah burakrakan. Jempé bom, burudul nu terjun payung. Sawaréh geus napak ka lemah. Ngokang pakarang séwang-séwangan. Saurang penerjun ngalayang ka lebah manéhna. “Merdékaaa......!” bambu runcing mapag nu napak. “Dorrrr!!” témbakan, némpas satutasna. Getih prajurit, ngocor nyéboran nagri. Di luar, aya nu patinggorowok. “ Mila..... hayu! Pawéy rék dimimitian!”
02 Séptémber 2014 15:04:55
Naskah sateuacanna